MOPS ZŁOTÓW
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie

 

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

2017-12-07
Ogłoszenie
o zamówieniu na usługi społeczne
prowadzonym na podstawie art.138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz.U. z 2017r poz.1579 z późn. zm.)
Wartość zamówienia nie przekracza równowartości wyrażonej w złotych 750.000 euro

 
ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Miasto Złotów , Aleja Piasta 1 , 77-400 Złotów,  NIP 767-166-94-26                         - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie, ul. Królowej Jadwigi 54, 77-400
Złotów –jednostka gminy miasto Złotów
w imieniu którego występuje p. Piotr Brewka
Tel./ fax 67 263 30 34
Regon:  004611887
E-mail: mopszlotow@wp.pl     
powiat złotowski
województwo wielkopolskie
Przedmiot zamówienia :
                Świadczenie usług opiekuńczych i  specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,  wykonywanych w miejscu zamieszkania klientów na terenie miasta Złotów od dnia 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
Opis przedmiotu zamówienia:
Wspólny Słownik Zamówień (CPV).
85320000-8 Usługi społeczne
85312100-0 Usługi opieki dziennej
85312000-9 Usługi opieki społecznej nieobejmujące miejsc noclegowych
1.Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi , wykonywanych w miejscu zamieszkania klientów na terenie miasta Złotów od dnia 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
1.1Przewidywana liczba godzin i osób objętych opieką:
1)Usługi opiekuńcze :
a)Ok. 28 000 godzin rocznie
b)Przewidywana liczba osób objętych usługami około 95 osób miesięcznie
2)Usługi opiekuńcze specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi:
a) ok. 5600 godzin rocznie
b) przewidywana liczba osób objętych usługami około 10 osób miesięcznie
Ze względu na specyfikację przedmiotu zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości godzin i osób objętych opieką w zależności od rzeczywistych potrzeb.
Usługi opiekuńcze specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi i usługi opiekuńcze będą świadczone przez pracowników wykonawcy we wszystkie dni tygodnia tj. w dni robocze, soboty, niedziele i święta w godzinach  od 7:00 do 18:00 lub w innym czasie w zależności od potrzeb klienta. Ustalenie godzin i sposobu wykonywanych świadczeń będzie ustalane i dostosowywane do indywidualnych potrzeb osób objętych opieką, na podstawie decyzji wydanej przez Zamawiającego .
Termin wykonania zamówienia:
1) rozpoczęcie wykonywania zamówienia – od 01 stycznia 2018 roku,
2) zakończenie wykonywania zamówienia- do 31 grudnia 2018 roku.
Kryteria oceny ofert:
Złożone oferty będą oceniane przez Zamawiającego przy zastosowaniu kryteriów:
    - Cena 60%
    - Doświadczenie 40%
Zamawiający  żąda wniesienia wadium w kwocie 15 000 zł ( piętnaście tysięcy złotych ) zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
    
1. Oferty należy składać do dnia 15.12.2017r. do godziny 14:00 w pokoju Nr 1 Sekretariat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie.
     2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi  dnia 15.12.2017r. o godzinie 14:15 w pokoju Nr 2 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotów.
    3. Otwarcie ofert jest jawne.
   4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia zawartych w ofertach.
   5. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:
       a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
       b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
       c) ceny, terminu wykonania zamówienia zawartych w ofertach.
 
 
                                                                                               Kierownik Miejskiego Ośrodka
                                                                                                        Pomocy Społecznej
                                                                                                               w Złotowie
                                                                                                             Piotr Brewka
              
 
 
Załączniki do przetargu - do pobrania 

Karta Dużej Rodziny

Od 01 stycznia 2015 roku weszła w życie Ustawa o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863). Jest to kontynuacja programu wynikającego z uchwały nr 85 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin...

więcej informacji

Zespół Interdyscyplinarny

Zespól Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie to grupa osób reprezentująca instytucje i organizacje, której celem jest podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie...

więcej informacji

Dzienny Dom Pomocy Senior-Wigor

„Senior-WIGOR” - placówki wsparcia dziennego przeznaczonej dla osób, które nie mogą samodzielnie sprostać zadaniom stawianym przez codzienne życie...


więcej informacji

Punkt Interwencji Kryzysowej

Burmistrz Miasta Złotowa informuje, że z dniem 1 października 2015 roku rozpocznie swoją działalność Punkt Interwencji Kryzysowej z siedzibą w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Grochowskiego 17 w Złotowie...

więcej informacji

Projekty Unijne

Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest jednym z programów operacyjnych, które będą wdrażane w latach 2007-2013. Środki finansowe na jego realizację pochodzą głównie z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)...


więcej informacji

Do pobrania

Formularze, druki, wnioski do pobrania w formacie PDF

więcej informacji
BIP MOPS
Sejm RP
MPiPS
Kapitał Ludzki
EPUAP
EMPATIA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Złotów
ul. Królowej Jadwigi 54

77-400 Złotów

E-mail: mops@mopszlotow.pl
Tel:  67 263 30 34

Fax: 67 263 30 34


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie © 2017
Projekt i wykonanie: