Statut

RADA MIEJSKA
w Złotowie

Uchwała Nr XVI/99 704 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 26 sierpnia 2004 roku
w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Złotowie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 ze zmianami: z 2002 r.: Dz.U. Nr 23 póz. 220, Nr 62, póz. 558, Nr 113, póz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003 r.: Dz.U. Nr 80 póz. 717, Nr 162 póz. 1568; z 2004 r.: Dz.U. Nr 102 póz. 1055, Nr 116 póz. 1203) w związku z art. 110 ust. l ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz.U. Nr 64 póz. 593, zmiana Dz.U. Nr 99 póz. 1001) Rada Miejska w Złotowie uchwala, co następuje:


§ 1. Nadaje się statut Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Złotowie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotowa i kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIX/202/2000 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 28 grudnia 2000 roku w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Złotowie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Leszek KurcinZal. do uchwały Nr XVI / 99/04 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 26 sierpnia 2004 roku.

STATUT
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie zwany dalej „Ośrodkiem" działa w oparciu:

 • ustawę z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64,poz. 593 z późniejszymi zmianami),
 • ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, póz. 1591 z późniejszymi zmianami),
 • ustawę z dnia 2 marca  1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 21 póz.   124 z późniejszymi zmianami),
 • ustawę z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228 póz. 2255 z późniejszymi zmianami),
 • ustawę z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15 póz. 148 z późniejszymi zmianami),
 • innych przepisów powszechnie obowiązujących,
 • niniejszy statut.

§2

 1. Ośrodek jest jednostką budżetową Gminy Miasto Zlotów.
 2. Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Burmistrz Miasta Złotowa.
 3. Siedzibą Ośrodka jest miasto Zlotów.
 4. Obszarem działania Ośrodka jest miasto Złotów.

§3

Celem działania  Ośrodka jest zaspakajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin  oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.
 

§4

Zakres działania Ośrodka obejmuje:

 1. Przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawami świadczeń,
 2. Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym rozbudowę niezbędnej infrastruktury socjalnej,
 3. Prowadzenie noclegowni dla bezdomnych,
 4. Analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,
 5. Pobudzanie społecznej aktywności w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,
 6. Pracę socjalną skierowaną na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub rozwinięciu ich aktywności i samodzielności życiowej

§5

 1. Zadania Ośrodka w zakresie zadań własnych gminy określa art. 17 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.
 2. Zadania Ośrodka w zakresie zadań zleconych gminie określa art. 18 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

§6

Źródłami finansowania działalności Ośrodka są:

 • dotacje z budżetu Gminy Miasto Złotów w zakresie zadań własnych,
 • dotacje celowe z budżetu państwa w zakresie zadań zleconych,
 • dochody ze spadków, zapisów, darowizn.
 1. Ośrodkiem kieruje kierownik, którego zatrudnia na podstawie umowy o pracę Burmistrz Miasta Złotowa.
 2. Do zakresu działania kierownika Ośrodka  należy:
  • zarządzanie,   kierowanie   i   bezpośredni   nadzór  nad   całokształtem   działalności   Ośrodka   oraz reprezentowanie go na zewnątrz,
  • prowadzenie polityki kadrowej,
  • ustalanie struktury organizacyjnej zakładu oraz występowanie do Burmistrza Miasta Złotowa o jej zatwierdzenie,
  • dysponowanie majątkiem trwałym, nietrwałym, środkami obrotowymi i funduszami w granicachobowiązujących przepisów,
  • opracowywanie planów i programów działania,
  • składanie Radzie Miejskiej corocznych sprawozdań oraz przedstawianie potrzeb w zakresie pomocy społecznej
  •  

 
UCHWAŁA NR LXII.424.2023
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE
 
z dnia 24 maja 2023 r.
 
zmieniająca uchwałę nr XVI/99/04 w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Złotowie
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zmianą z 2023 r. poz. 572) oraz art. 11 ust. 2 w związku z art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zmianami: z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414 oraz z 2023 r. poz. 412, poz. 658 i poz. 803) Rada Miejska w Złotowie uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały nr XVI/99/04 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Złotowie, stanowiącym statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, wprowadza się następujące zmiany:
 1. § 1 załącznika otrzymuje brzmienie: „§ 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie, zwany dalej „Ośrodkiem”, działa na podstawie:
  1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późniejszymi zmianami),
  2) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 530),
  3) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 901),
  4) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 390 z późniejszymi zmianami),
  5) ustawy z dnia 6 czerwca 2011 r. o pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 447 z późniejszymi zmianami),
  6) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późniejszymi zmianami),
  7) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 2561 z późniejszymi zmianami)
  8) innych przepisów prawa powszechnie obowiązujących, 9) niniejszego statutu.”;;
 2. w § 3 załącznika w punkcie 7 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje pkt 8 w brzmieniu:
„8) realizację zadania gminy polegającego na współfinansowaniu opłaty za pobyt dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców umieszczonego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej przez sąd.”..
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                                                                                                                                   Przewodniczący Rady Miejskiej w Złotowie
 
                                                                                                                                                                                        Jakub Pieniążkowski

Zmiany niniejszego statutu mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

Karta Dużej Rodziny

Od 01 stycznia 2015 roku weszła w życie Ustawa o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863). Jest to kontynuacja programu wynikającego z uchwały nr 85 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin...

więcej informacji

Zespół Interdyscyplinarny

Zespól Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie to grupa osób reprezentująca instytucje i organizacje, której celem jest podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie...

więcej informacji

Dzienny Dom Pomocy Senior-Wigor

„Senior-WIGOR” - placówki wsparcia dziennego przeznaczonej dla osób, które nie mogą samodzielnie sprostać zadaniom stawianym przez codzienne życie...


więcej informacji

Punkt Interwencji Kryzysowej

Burmistrz Miasta Złotowa informuje, że z dniem 1 października 2015 roku rozpocznie swoją działalność Punkt Interwencji Kryzysowej z siedzibą w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Grochowskiego 17 w Złotowie...

więcej informacji

Projekty Unijne

Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest jednym z programów operacyjnych, które będą wdrażane w latach 2007-2013. Środki finansowe na jego realizację pochodzą głównie z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)...

więcej informacji

Do pobrania

Formularze, druki, wnioski do pobrania w formacie PDF

więcej informacji
BIP MOPS
Sejm RP
MPiPS
Kapitał Ludzki
EPUAP
EMPATIA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Złotów
ul. Królowej Jadwigi 54

77-400 Złotów

E-mail: mops@mopszlotow.pl
Tel:  67 263 30 34

Fax: 67 263 30 34


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie © 2017
Projekt i wykonanie: