Świadczenie Rodzicielskie

Świadczenie rodzicielskie przysługuje od 1 stycznia 2016 r. w wysokości 1000 zł miesięcznie. Świadczenie nie jest uzależnione od dochodu, który osiąga rodzina i przysługuje osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnieni do pobierania tego świadczenia są więc między innymi bezrobotni (niezależnie od rejestracji lub nie w urzędzie pracy), studenci, rolnicy, a także wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych lub prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą.

Będzie można je otrzymywać:

- przez 52 tygodnie (rok) – po urodzeniu lub przyjęciu na wychowanie jednego dziecka

- przez 65 tygodni – po urodzeniu lub przyjęciu na wychowanie dwojga dzieci

- przez 67 tygodni – po urodzeniu lub przyjęciu na wychowanie trojga dzieci

- przez 69 tygodni – po urodzeniu lub przyjęciu na wychowanie czworga dzieci

- przez 71 tygodni – po urodzeniu lub przyjęciu na wychowanie pięciorga i więcej dzieci.

Wniosek o świadczenie rodzicielskie może złożyć matka lub ojciec dziecka; opiekun faktyczny dziecka w wieku 
do 7 lat, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia przez nie 10 roku życia;  rodzina zastępcza (z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej) w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do 7 lat, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10 lat; osoba, która przysposobiła takie dziecko.

Jednakże świadczenie rodzicielskie przysługuje ojcu dziecka, jeżeli skrócony zostanie okres pobierania tego świadczenia na wniosek matki dziecka po wykorzystaniu przez nią tego prawa przez co najmniej 14 tygodni po porodzie. Także wtedy, gdy matka dziecka umrze lub porzuci dziecko.

Świadczenie rodzicielskie nie będzie przysługiwało, jeżeli co najmniej jeden z rodziców dziecka otrzymują zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego okres urlopu rodzicielskiego.

Świadczenie rodzicielskie nie przysługuje również wówczas, gdy jest już ustalone prawo do świadczenia rodzicielskiego, dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna.

Przepisy przejściowe zakładają, że świadczenie rodzicielskie przysługuje też rodzicom dzieci urodzonych przed 
1 stycznia 2016 r., jeśli nie minęły jeszcze 52 tygodnie od narodzin 
(i odpowiednio więcej w przypadku ciąży mnogiej). W tym przypadku należy w przeciągu 
3 miesięcy od wejścia w życie przepisu złożyć wniosek o świadczenie. Jeśli uprawniony nie dochowa trzymiesięcznego terminu, a nie upłynął jeszcze okres przysługującego świadczenia, przyznanie nastąpi od miesiąca złożenia wniosku.

Aby otrzymać świadczenie rodzicielskie od miesiąca urodzenia, adoptowania dziecka lub objęcia go opieką, wniosek należy złożyć w ciągu trzech miesięcy od urodzenia. Wniosek o przyznanie świadczenia rodzicielskiego można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotowie ul. Królowej Jadwigi 54.

Wzór wniosku można pobrać w siedzibie Ośrodka bądź pobrać ze strony internetowej (w zakładce do pobrania).

Karta Dużej Rodziny

Od 01 stycznia 2015 roku weszła w życie Ustawa o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863). Jest to kontynuacja programu wynikającego z uchwały nr 85 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin...

więcej informacji

Zespół Interdyscyplinarny

Zespól Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie to grupa osób reprezentująca instytucje i organizacje, której celem jest podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie...

więcej informacji

Dzienny Dom Pomocy Senior-Wigor

„Senior-WIGOR” - placówki wsparcia dziennego przeznaczonej dla osób, które nie mogą samodzielnie sprostać zadaniom stawianym przez codzienne życie...


więcej informacji

Punkt Interwencji Kryzysowej

Burmistrz Miasta Złotowa informuje, że z dniem 1 października 2015 roku rozpocznie swoją działalność Punkt Interwencji Kryzysowej z siedzibą w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Grochowskiego 17 w Złotowie...

więcej informacji

Projekty Unijne

Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest jednym z programów operacyjnych, które będą wdrażane w latach 2007-2013. Środki finansowe na jego realizację pochodzą głównie z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)...

więcej informacji

Do pobrania

Formularze, druki, wnioski do pobrania w formacie PDF

więcej informacji
BIP MOPS
Sejm RP
MPiPS
Kapitał Ludzki
EPUAP
EMPATIA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Złotów
ul. Królowej Jadwigi 54

77-400 Złotów

E-mail: mops@mopszlotow.pl
Tel:  67 263 30 34

Fax: 67 263 30 34


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie © 2017
Projekt i wykonanie: