MOPS ZŁOTÓW
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie

 

Projekty Unijne

W roku 2013, podobnie jak w latach ubiegłych, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie  realizuje projekt systemowy „ Otwarci na aktywność”, w ramach Piorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.1  „ Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
  
Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna 24 osób, w tym 14 kobiet i 10 mężczyzn z terenu miasta Złotowa korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W ramach aktywizacji społecznej i zawodowej w dniach  roku w Mielnie w dnia 08-12 lipca 2013 roku odbył się trening kompetencji i umiejętności społecznych oraz warsztaty aktywizacji zawodowej. Uczestnicy nabyli umiejętności w zakresie doskonalenia asertywnych zachowań, komunikacji interpersonalnej, gospodarowania budżetem domowym oraz zdobyli wiedzę z podstaw prawa rodzinnego. Ponadto podczas zajęć prowadzonych przez doradcę zawodowego uzyskali wiedzę na temat metod aktywnego poszukiwania pracy oraz z podstaw prawa pracy. Doradca zawodowy sporządził dla każdego z uczestników indywidualną diagnozę predyspozycji zawodowych Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymali stosowne  zaświadczenia o jego ukończeniu.

Karta Dużej Rodziny

Od 01 stycznia 2015 roku weszła w życie Ustawa o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863). Jest to kontynuacja programu wynikającego z uchwały nr 85 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin...

więcej informacji

Zespół Interdyscyplinarny

Zespól Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie to grupa osób reprezentująca instytucje i organizacje, której celem jest podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie...

więcej informacji

Dzienny Dom Pomocy Senior-Wigor

„Senior-WIGOR” - placówki wsparcia dziennego przeznaczonej dla osób, które nie mogą samodzielnie sprostać zadaniom stawianym przez codzienne życie, wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu...

więcej informacji

Punkt Interwencji Kryzysowej

Burmistrz Miasta Złotowa informuje, że z dniem 1 października 2015 roku rozpocznie swoją działalność Punkt Interwencji Kryzysowej z siedzibą w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Grochowskiego 17 w Złotowie...

więcej informacji

Projekty Unijne

Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest jednym z programów operacyjnych, które będą wdrażane w latach 2007-2013. Środki finansowe na jego realizację pochodzą głównie z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)...

więcej informacji

Do pobrania

Formularze, druki, wnioski do pobrania w foracie PDF

więcej informacji
BIP MOPS
Sejm RP
MPiPS
Kapitał Ludzki
EPUAP
EMPATIA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Złotów
ul. Królowej Jadwigi 54

77-400 Złotów

E-mail: mops@mopszlotow.pl
Tel:  67 263 30 34

Fax: 67 263 30 34


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie © 2017
Projekt i wykonanie: