RODO

Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu danych osobowych
 
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO)
 
INFORMUJEMY, co następuje
 
Administratorem Państwa danych osobowych jest:
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie
ul. Królowej Jadwigi 54, 77-400 Złotów
reprezentowany przez Kierownika – Piotra Brewkę
tel: 67 263 30 34
(w dalszej części MOPS)

Inspektorem ochrony danych w MOPS w Złotowie jest:
Alicja Mendyk
ul. Szpitalna 12
77-400 Złotów
Tel: 500 329 056
 
Do inspektora ochrony danych można zwracać się z pytaniami dotyczącymi sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych, w związku z działaniem MOPS.
 
Podstawę przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią: obowiązujące przepisy prawa, zawarte umowy oraz udzielona przez Państwa zgoda.
 
Cele przetwarzania danych osobowych:
 
Państwa dane osobowe przetwarzane będą dla celów realizacji zadań MOPS wynikających z przepisów prawa, realizacji zawartych umów oraz w celach określonych w odrębnych zgodach.
 
 
 
 
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być :
 
  • Jednostki organizacyjne Gminy Miasto Złotów
  • Podmioty realizujące na rzecz MOPS w Złotowie usługi na podstawie odrębnych umów,
  • podmioty przetwarzające na podstawie zawartych umów,
  • podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów prawa
 
Okres przechowywania danych osobowych:
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany odrębnymi przepisami prawa.
 
Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich:
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 
W związku z przetwarzaniem Państwa danych, przysługują Państwu następujące uprawnienia:
  • prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia RODO.
 
Charakter wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych:
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu wypełnienia obowiązków ciążących na administratorze.

Karta Dużej Rodziny

Od 01 stycznia 2015 roku weszła w życie Ustawa o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863). Jest to kontynuacja programu wynikającego z uchwały nr 85 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin...

więcej informacji

Zespół Interdyscyplinarny

Zespól Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie to grupa osób reprezentująca instytucje i organizacje, której celem jest podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie...

więcej informacji

Dzienny Dom Pomocy Senior-Wigor

„Senior-WIGOR” - placówki wsparcia dziennego przeznaczonej dla osób, które nie mogą samodzielnie sprostać zadaniom stawianym przez codzienne życie...


więcej informacji

Punkt Interwencji Kryzysowej

Burmistrz Miasta Złotowa informuje, że z dniem 1 października 2015 roku rozpocznie swoją działalność Punkt Interwencji Kryzysowej z siedzibą w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Grochowskiego 17 w Złotowie...

więcej informacji

Projekty Unijne

Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest jednym z programów operacyjnych, które będą wdrażane w latach 2007-2013. Środki finansowe na jego realizację pochodzą głównie z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)...

więcej informacji

Do pobrania

Formularze, druki, wnioski do pobrania w formacie PDF

więcej informacji
BIP MOPS
Sejm RP
MPiPS
Kapitał Ludzki
EPUAP
EMPATIA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Złotów
ul. Królowej Jadwigi 54

77-400 Złotów

E-mail: mops@mopszlotow.pl
Tel:  67 263 30 34

Fax: 67 263 30 34


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie © 2017
Projekt i wykonanie: