Kompleksowy Program Wsparcia

"KOMPLEKSOWY PROGRAM WSPARCIA OSÓB NIESAMODZIELNYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH
W ZŁOTOWIE"

 

Z ogromną przyjemnością chcielibyśmy poinformować Państwa o rozpoczęciu realizacji projektu pt.:„KOMPLEKSOWY PROGRAM WSPARCIA OSÓB NIESAMODZIELNYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZŁOTOWIE”. Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne– projekty konkursowe, a okres jego realizacji trwa od 01.09.2018 r. do 31.08.2020 r.
 
Projekt realizowany jest przez Gminę Miasto Złotów/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie w partnerstwie z Fundacją Ośrodkiem Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych .
 
Projekt jest skierowany do 80 osób (w tym 50 kobiet) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, niesamodzielnych i/lub niepełnosprawnych-zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie województwa wielkopolskiego w Gminie Miasto Złotów oraz 30 opiekunów faktycznych ww. osób (w tym 25 kobiet) zamieszkujących/ pracujących/ uczących się  w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w województwie wielkopolskim w Gminie Miasto Złotów.
 
W ramach projektu planowane jest następujące wsparcie:
 1. Dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, niesamodzielnych i/lub niepełnosprawnych:
 1. usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania
 2. specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania: pielęgniarskie, rehabilitacyjne, psychologiczne
 3. usługi asystenckie świadczone w miejscu zamieszkania dla osób niepełnosprawnych
 4. utworzenie mieszkania wspomaganego w formie mieszkania wspieranego
 5. utworzenie Klubu Seniora, w ramach którego będą organizowane:
 • warsztaty zajęciowe – rozwijanie umiejętności i zainteresowań w grupach
 • gimnastyka rekreacyjna – m.in. joga, aerobik, ćwiczenia na zdrowy kręgosłup
 • spotkania z lekarzami  - pogadanki tematyczne
 • wyjścia do kina/teatru/na basen
 • biblioteczka seniora – regał z książkami, gdzie seniorzy mogą się wymieniać książkami, przynieść przeczytane, pożyczyć przyniesione przez inne osoby lub zakupione przez Klub.
 • kącik telewizyjny – wyposażony w TV, projektor, komputer z oprogramowaniem i drukarką.
 
 1. Dla opiekunów faktycznych zostanie utworzone Centrum Wsparcia Opiekunów Faktycznych, w ramach którego będą świadczone następujące usługi:
  1. miejsca krótkookresowego pobytu dziennego lub całodobowego dla osób niesamodzielnych (mieszkanie wspomagane) i Klub Seniora.
  2. szkolenia w tematach:
   - Metody pielęgnacyjne - opieka nad osobą niesamodzielną.
   - Sposoby aktywizowania podopiecznych.
   - Metody pracy z podopiecznym cierpiącym na deficyty pamięci.
  3. spotkania grupowe dla opiekunów faktycznych i zespołów projektowych  połączonez poradnictwem dot. projektu i wymianą doświadczeń
  4. wsparcie psychologa dla  opiekunów faktycznych zgłaszających taką potrzebę mające na celu poprawę kondycji psychicznej oraz wsparcie opiekunów w rozwiązywaniu problemów psychologicznych, m.in. poprzez wzmocnienie umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami i nagromadzonym stresem.
  5. dyżury pracowników socjalnych z Ośrodków Pomocy Społecznej, w czasie których opiekunowie faktyczni będą mogli uzyskać  informacje na temat źródeł wsparcia, pomocy w wypełnianiu dokumentów urzędowych, wsparcia w kontaktach z instytucji pomocowych innych niż OPS.
  6. wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego .
 
Szczegóły dotyczące warunków otrzymania danego rodzaju wsparcia znajdują się w Regulaminie projektu.
 
Celem projektu jest objęcie wsparciem 80 osób, w tym 50 kobiet, usługami opiekuńczymi i asystenckimi świadczonymi w miejscu zamieszkania, w mieszkaniu wspomaganym i Klubie Seniora oraz zwiększenie wiedzy 30 opiekunów faktycznych, w tym 25 kobiet, z zakresu opieki nad podopiecznymi; zamieszkujących
w rozumieniu Kodeksu cywilnego woj. wielkopolskie, Gminę Miasto Złotów, poprzez udział we wsparciu w okresie od 01.09.2018 do 31.08.2020.
 
Planowane efekty realizacji projektu to:
 • wzrost liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym korzystających z usług społecznych
 • poprawa dostępności usług społecznych kierowanych do osób niepełnosprawnych i/lub niesamodzielnych na terenie Złotowa
 • ograniczenie wykluczenia społecznego Uczestników projektu
 • stworzenie osobom niesamodzielnym możliwości prowadzania niezależnego życia w ich dotychczasowym środowisku społecznym
 • poprawa funkcjonowania uczestników projektu, którzy ze względu na trudną sytuację finansową nie mieliby możliwości skorzystania z usług płatnych
 • zwiększenie wiedzy i kompetencji opiekunów faktycznych w zakresie opieki nad podopiecznymi
 • zwiększenie dostępu do sprzętu rehabilitacyjnego/pielęgnacyjnego, który opiekunowie fatyczni mogą wykorzystywać w opiece nad podopiecznymi
 
Całkowita wartość projektu: 1 017 431,35zł
Dofinansowanie projektu z UE: 965 731,35
Biuro projektu: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie ul. Królowej Jadwigi 54, 77-400 Złotów, nr telefonu: 67 263 30 34
 
Dokumenty rekrutacyjne:
 1.  Regulamin projektu
 2.  Formularz zgłoszeniowy do projektu – opiekun faktyczny
 3.  Formularz zgłoszeniowy do projektu - osoba niesamodzielna
 4.  Oświadczenie uczestnika projektu o niesamodzielności
 5.  Pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na uczestnictwo w projekcie – (dot. osób niepełnoletnich)
 6.  Wniosek o przyznanie pomocy w formie pobytu w mieszkaniu wspomaganym
 7.  Upoważnienie do dokonywania w imieniu  uczestnika projektu i na jego rzecz czynności formalnych związanych z udziałem w projekcie (dotyczy uczestników projektu, którzy ze względu na swój stan zdrowia nie są w stanie składać samodzielnie oświadczeń
 
"Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa zapewnia instytucjonalną gotowość do świadczenia usług utworzonych w ramach utrzymania trwałości projektu nr RPWP.07.02.02-30-0094/17 „Kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych w Złotowie- świadczenie usług opiekuńczych i usług asystenckich” w postaci:

4 opiekunki osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu
1 asystent osoby niepełnosprawnej
1 psycholog
2 rehabilitantów
30 miejsc świadczenia dziennych usług opiekuńczych w klubie seniora
1 miejsce w mieszkaniu wspomaganym

Łączna liczba utworzonych miejsc świadczenia usług: 39

W celu zapoznania się z zasadami otrzymania wsparcia prosimy o kontakt pod nr tel 67 263 30 34 w. 26 - osoba do kontaktu Aleksandra Kokowska

 

Dokumenty do pobrania:
 
1.   regulamin projektu
4.   oświadczenie uczestnika projektu o niesamodzielności
4.   oświadczenie uczestnika projektu o niesamodzielności
4.   oświadczenie uczestnika projektu o niesamodzielności
6.   upoważnienie
6.   upoważnienie

Karta Dużej Rodziny

Od 01 stycznia 2015 roku weszła w życie Ustawa o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863). Jest to kontynuacja programu wynikającego z uchwały nr 85 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin...

więcej informacji

Zespół Interdyscyplinarny

Zespól Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie to grupa osób reprezentująca instytucje i organizacje, której celem jest podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie...

więcej informacji

Dzienny Dom Pomocy Senior-Wigor

„Senior-WIGOR” - placówki wsparcia dziennego przeznaczonej dla osób, które nie mogą samodzielnie sprostać zadaniom stawianym przez codzienne życie...


więcej informacji

Punkt Interwencji Kryzysowej

Burmistrz Miasta Złotowa informuje, że z dniem 1 października 2015 roku rozpocznie swoją działalność Punkt Interwencji Kryzysowej z siedzibą w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Grochowskiego 17 w Złotowie...

więcej informacji

Projekty Unijne

Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest jednym z programów operacyjnych, które będą wdrażane w latach 2007-2013. Środki finansowe na jego realizację pochodzą głównie z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)...

więcej informacji

Do pobrania

Formularze, druki, wnioski do pobrania w formacie PDF

więcej informacji
BIP MOPS
Sejm RP
MPiPS
Kapitał Ludzki
EPUAP
EMPATIA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Złotów
ul. Królowej Jadwigi 54

77-400 Złotów

E-mail: mops@mopszlotow.pl
Tel:  67 263 30 34

Fax: 67 263 30 34


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie © 2017
Projekt i wykonanie: