MOPS ZŁOTÓW
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie

 

Przetargi

Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie miasta Złotowa w roku 2017.

Ogłoszenie o przetargu

Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie miasta Złotowa w roku 2017.

Data dodania przetargu: 2016-12-07 Status przetargu: Zamknięty

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11, ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 77-400 Złotów

ul. Królowej Jadwigi 54, woj. wielkopolskie

tel. 0672633034, 0672632409, fax 0672633034, e-mail: mopszlotow@wp.pl

ogłasza

przetarg nieograniczony na: 

Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie miasta Złotowa w roku 2017.

 

1. Miejsce realizacji: miasto Złotów.

2. Opis i zakres przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych wykonywanych na rzecz osób samotnych lub w rodzinie, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności, choroby psychicznej lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, jak i osób które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.

3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

4. Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

5. Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

6. Zamawiający żąda wniesienia  wadium w wysokości 12000 PLN /słowniezłotych:dwanaścietysięcy/.

7. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:  

cena 60%.

doświadczenie 40%

8. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna będzie na stronie internetowej www.mopszlotow.pl 
i  w siedzibie Zamawiającego.

9. Oferty należy składać: w siedzibie Zamawiającego.

10. Termin składania ofert upływa dnia: 15.12.2016 r. o godzinie 14:00.

11. Otwarcie ofert nastąpi dnia: 15.12.2016 r. o godzinie 14:15. w siedzibie Zamawiającego.

12. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

13. Składający ofertę pozostaje nią związany na okres 30 dni kalendarzowych od daty upływu terminu składania ofert.

14. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

15. Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów.

16. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

17.Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia
07 grudnia 2016 roku.

Piotr Brewka-kierownik Ośrodka 

DOKUMNTY DO POBRANIA:

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Dodany/ zmodyfikowany przez: Marcin Niedziela
Ostatnia modyfikacja: 2016-12-07

Karta Dużej Rodziny

Od 01 stycznia 2015 roku weszła w życie Ustawa o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863). Jest to kontynuacja programu wynikającego z uchwały nr 85 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin...

więcej informacji

Zespół Interdyscyplinarny

Zespól Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie to grupa osób reprezentująca instytucje i organizacje, której celem jest podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie...

więcej informacji

Dzienny Dom Pomocy Senior-Wigor

„Senior-WIGOR” - placówki wsparcia dziennego przeznaczonej dla osób, które nie mogą samodzielnie sprostać zadaniom stawianym przez codzienne życie, wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu...

więcej informacji

Punkt Interwencji Kryzysowej

Burmistrz Miasta Złotowa informuje, że z dniem 1 października 2015 roku rozpocznie swoją działalność Punkt Interwencji Kryzysowej z siedzibą w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Grochowskiego 17 w Złotowie...

więcej informacji

Projekty Unijne

Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest jednym z programów operacyjnych, które będą wdrażane w latach 2007-2013. Środki finansowe na jego realizację pochodzą głównie z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)...

więcej informacji

Do pobrania

Formularze, druki, wnioski do pobrania w foracie PDF

więcej informacji
BIP MOPS
Sejm RP
MPiPS
Kapitał Ludzki
EPUAP
EMPATIA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Złotów
ul. Królowej Jadwigi 54

77-400 Złotów

E-mail: mops@mopszlotow.pl
Tel:  67 263 30 34

Fax: 67 263 30 34


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie © 2017
Projekt i wykonanie: